loader image
Search here:

KVKK

[:tr]

Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

Provet Veteriner Ürünleri A.Ş. (“Şirket”) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla hazırladığımız işbu“Bilgilendirme” yazısı ile sizlere, KVKK’da yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. ve “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi çerçevesinde; hangi amaçla kişisel verilerinizin işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak bilgi vermek isteriz:
Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah etmiş olduğumuz şekilde ve resmi mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekte, kaydetmekte, aktarmakta, paylaşmakta ve saklamaktayız.

 

Şirketimiz, işbu “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni”ni yürürlükteki resmi mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

1.Kişisel verilerinizi hangi amaçlarla işliyoruz?

Veri sorumlusu olarak kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işleyebilmekteyiz:

 • Sözleşmelerin müzakeresi, akdedilmesi ve ifası,
 • Ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi,
 • Sunulan ürün ve hizmetlerin taleplere uygun olarak özelleştirilmesi; müşteri ihtiyaçları, yasal ve teknik gelişmeler sebebiyle güncellenmesi, geliştirilmesi,
 • Sunulan ürün ve hizmetler özelinde, sistemlere kullanıcı tanımlamalarının yapılması,
 • Yeni veya mevcut ürün, hizmet ve kampanyaların duyurulması, satış ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Pazar araştırması yapılması,
 • İstatistik oluşturulması ve kullanımların analiz edilmesi,
 • Ürün, hizmet ve servis bedellerinin ödenmesi, tahsil edilmesi, tahsilat yönteminin seçilmesi,
 • İrtibat/iletişim sağlanması,
 • İşbirliği yapılan firmalar, tedarikçiler, yeniden satıcılar ve hizmet alınan firmalarla olan ticari ilişkilerin yürütülmesi,
 • İşbirliği çerçevesinde raporlama yapılması,
 • Yeniden satıcıların iş ortaklığı başvuru sürecinin değerlendirilmesi,
 • Şirketin ticari stratejilerinin geliştirilmesi ve planlarının yapılması,
 • Adli/idari süreçlerin yönetimi, kamu kurum kuruşlarından gelen taleplere cevap verilmesi, yasal düzenlemelere bağlı olarak hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi,
 • Yatırımcı ilişkilerinin yürütülmesi,
 • Şirketin başka bir şirket ile birleşmesi, bölünmesi, tamamının veya bir kısmının devredilmesi halinde bu hukuki işlemden doğan sonuçların temin edilmesi,
 • İş görüşmelerinin yürütülmesi, iş başvurularının değerlendirilmesi,
 • İş ilişkisinin/sözleşmesinin kurulması, yürütülmesi ve sonlandırılması,
 • Şirket çalışanlarının iş sözleşmelerinden doğan asıl ve yan haklardan yararlandırılması, performansının ve çalışmalarının değerlendirilmesi,
 • Çalışanlara kullanıcı hesabı açılması, şirket içi kimlik ve yemek kartı verilmesi,
 • Şirket çalışanlarının ulaşım organizasyonunun sağlanması, şirket havuz araçlarının takibi,
 • Şirket adına bir organizasyona katılım olması durumunda, katılımcı kaydının oluşturulması,
 • Çalışanların eğitimlere katılım ve sertifika kayıtlarının oluşturulması,
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,
 • Şirketin iç ve çevre güvenliği ile Web Sitesi’nin ve Uygulamalar’ın güvenliğinin sağlanması,
 • Kişisel veri envanterinin oluşturulması,
 • Kişisel verilere ilişkin olanlar dahil, yazılı, sözlü veya elektronik olarak iletilen tüm soru, talep, öneri, şikâyet ve başvuruların değerlendirilmesi, bunlara cevap verilmesi.

2.Özel nitelikli verilerin işlenmesi nedir?

KVK Kanun’a göre kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Şirketimiz, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen önlemleri yeterli düzeyde alır. Şirketimiz, daha iyi hizmet verebilmesi için kişilerin özel nitelikli verilerini ancak ilgili kişiden rıza alarak ve sadece toplama amacına hizmet etmesi için işleyecektir.

3.İşlenen kişisel verilerinizi kimlere hangi amaçlarla aktarıyoruz?

Kişisel verileriniz, yukarıda 1. maddede belirttiğimiz amaçlar kapsamında ve kanun ve kişisel verilere ilişkin yürürlükte bulunan diğer emredici mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurt içinde veya yurt dışındaki aşağıda belirtilen üçüncü kişilere aktarılabilmektedir:

  • Danışmanlar
  • Denetim firmaları
  • Hizmet alınan firmalar
  • İşbirliği yapılan firmalar
  • Müşteriler
  • Pay sahipleri
  • Tedarikçiler
  • Bankalar ve finans kuruluşları
  • Yargısal merciler ve kamu otoriterleri

4.Kişisel veri toplama yöntemlerimiz ve toplamamızın hukuki sebepleri nelerdir?

  • Kişisel verilerinizi; Politikanın, Kanunun ve ilgili sair mevzuatın düzenlemelerine uygun olarak, yazılı, sözlü, elektronik yollardan, görüntü/ses kaydı yoluyla veya fiziksel olarak sizinle karşı karşıya gelmek suretiyle toplayabiliyor ve işleyebiliyoruz. Veri toplama sürecimiz;

 

   • Web sitesi, mobil uygulamalar, e-posta, işe alım portalları dahil üçüncü şahıslara ait dijital mecralar veya yazılım üzerinden;
   • Sözleşmeler, başvurular, formlar, uzaktan destek, satış ve pazarlama birimi,
   • Web Siteleri’ndeki çerezler, kartvizit, telefon gibi vasıtalar aracılığıyla;
   • Veri Sahibi ile yüz yüze yapılan görüşmeler aracılığıyla gerçekleşebilmektedir.

Ayrıca, Şirketimizin hizmetlerini kullanmak niyetiyle;

    • İnternet sayfamızı kullandığınızda,
    • Şirketimizi, internet sitemizi veya sosyal medya kanallarımızı/mecralarımızı ziyaret ettiğinizde,
    • Şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir. Sizlerden rızanızla ya da Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında ifade edilen diğer hukuka uygunluk nedenleri gereği elde edilmiş kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesi; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işler v.b.); Şirketimizin sunmuş olduğu hizmetlerin daha kaliteli hale getirilmesi ve kalite politikamızın geliştirilmesi, Şirketimizin sunmuş olduğu genel ve özel kampanyalarından, promosyon, tanıtım, indirim ve benzeri avantajlarından haberdar edilmeniz ve yararlandırılmanız; Şirketimizin sunduğu mecralardan hizmet almak amacıyla kullanıcı adınız ve şifreniz ile giriş yaptığınızda ilgili mecralarda yer alan kişisel verileriniz, tercihleriniz, işlemleriniz ile gezinme süreniz ile birlikte elde edilen verileri talep etmiş olduğunuz bilgi ve hizmetleri size verebilmek amacıyla işleyebilmek; Şirketimiz ve ilişkili şirketleri/kuruluşları tarafından çıkarılan ve/veya çıkarılacak olan her türlü sadakat kart ile Şirketimiz ve ilişkili şirketleri/kuruluşlarının web sitesi üyelikleri ile ilgili bildirimleri (yenileme, sona erme vb.) yapabilmek, tarafınız ile kurulabilecek her türlü iletişim, yeni sunulacak hizmet ve ürünler ile kişisel veri politikalarında ve üyelik koşullarında olabilecek değişiklik, yenilikleri ve benzeri konularda bilgilendirmek; Şirketimizden talep edeceğiniz bilgi, etkinlik ve hizmetlerle ilgili sizlere bilgilendirme yapmak; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması; Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini ve; Mevzuatta açıkça belirtilmesi durumunda veya gerektiği takdirde mevzuatla belirlenen bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde Şirketimiz ve ilişkili şirketleri/kuruluşları ile belirtilen diğer gerçek ve/veya tüzel kişiler tarafından işlenebilecektir.

  Kişisel verileriniz, açık rızanız bulunmadan yukarıda belirtilen amaçlar dışında kullanılmayacak olup, yasal yükümlülükler ve resmi kurum/kuruluşlar haricinde üçüncü şahıslarla paylaşılmayacak ya da aktarılmayacaktır.

5.Şirketimizin kişisel verilerinizi kanunlar gereği açık rızanız olmaksızın işleyebileceği durumlar nelerdir?

  • KVKK’nın 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde Şirketimiz, açık rızanız aranmaksızın yukarıda belirtilen ve kanuna uygun olarak almış olduğu kişisel verilerinizi işleyebilir: Kanunlarda açıkça öngörüldüğü haller;

   • Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması,
   • Şirketimiz ve ilişkili şirketleri/kuruluşları, diğer gerçek ve/veya tüzel kişiler ile akdettiğiniz bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
   • Şirketimizin bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
   • Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
   • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
   • Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

6.Kişisel verilerinizin işleneceği süreler nelerdir?

  • KVK Kanununa uygun olarak, işbu “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni”nde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVK Kanunu 7. madde’ye göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zaman aşımı süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir. Mevzuatta gösterilen ve açık rıza gerektirmeyen konularla ilgili olarak da tarafımıza herhangi bir açık rıza vermişseniz, kanunun aradığı şartlar devam ettiği müddetçe bu haller hariç olmak üzere diğer konularda tarafımıza verdiğiniz açık rızayı her zaman geri alma hakkına sahipsiniz.

7. Veri sahibi olarak haklarınız nelerdir?

   • Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahibi olarak şirketimize başvurarak kendinizle ilgili;

    • Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
    • Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
    • Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
    • Yurt içinde veya yurt dışında Verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
    • Verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
    • Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Verilerin silinmesini veya yok edilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
    • İşlenen Verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
    • Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

  Ancak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 28/2. maddesi hükmü gereği aşağıdaki hallerde zararın giderilmesini talep etme hakkınız hariç yukarıda sayılan haklarınızı kullanamazsınız:

   • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
   • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
   • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
   • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.
   1. Kişisel verilerin korunması kanunu uyarınca talepte bulunmak

 

  •  KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği/belirleyeceği yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Alternatif olarak dilerseniz, KVK Kanunu gereğince başvurunuzu yazılı olarak da şirketimizin “

Çavuşoğlu Mah. Başkumandan Caddesi No:28 Kartal / İstanbul

  • “ adresine iletebilirsiniz. 6698 Sayılı Kanun md. 11’de yer alan bu haklarınızı kullanmak için bizimle her zaman

kvkk@provet.com.tr 

  •  adresine e-posta göndererek irtibata geçebilirsiniz. Kişisel verileriniz ile ilgili konularda sadece

kvkk@provet.com.tr 

   e-posta adresinin kullanılması gerekmekte olup, bu adres dışındaki kanallardan gelen talep ve bildirimler değerlendirmeye alınmayacaktır. Kişisel verilere ilişkin haklar yalnızca kişilerin kendilerine ait veriler hakkında kullanılabilecektir. Formu dolduran ve ekinde kimliğinizi tespit edici resmi belgeler bulunan kişinin kendisi dışındaki kişilerin verilerine ilişkin talepler dikkate alınmayacaktır. Kimliğinizi tespit edici resmi belgeler eklenmeyen formlar dikkate alınmayacaktır. Veri silme talepleri yerine getirildiğinde dahi resmi makamlar tarafından talep edildiği takdirde verileri resmi makamlarla paylaşmakla yükümlü olduğumuzu bilgilerinize sunarız.
[:en]

Protection of Personal Data Clarification Text

Provet Veteriner Ürünleri A.Ş. (“Company”), in accordance with the Law on the Protection of Personal Data No. 6698 (“KVKK”), with this “Information” letter we have prepared as the Data Controller, the 10th and “Related Person's Obligation to Inform the Data Controller” in the KVKK. Within the framework of Article 11 titled “Rights”; We would like to inform you about the purpose for which your personal data will be processed, to whom and for what purpose your processed personal data can be transferred, the method and legal reason for the collection of your personal data, and your other rights listed in Article 11 of the KVKK:
In the capacity of Data Controller, we process, record, transfer, share and store your personal data as explained below and within the limits ordered by official legislation.
Our company reserves the right to update this "Information Text on the Protection of Personal Data" at any time within the framework of the changes that can be made in the current official legislation. 1. For what purposes do we process your personal data?

As a data controller, we can process your personal data for the following purposes: Negotiation, conclusion and performance of contracts, Providing products and services, Customizing the offered products and services in accordance with the demands; updating, developing due to customer needs, legal and technical developments, Making user definitions for the systems specific to the products and services offered, Announcing new or existing products, services and campaigns, conducting sales and marketing activities, Conducting market research,
Creating statistics and analyzing usage,
Payment of product, service and service fees, collection, selection of collection method,
Providing contact/communication,
Execution of commercial relations with cooperated companies, suppliers, resellers and service providers,
Reporting within the framework of cooperation,
Evaluation of the resellers' business partnership application process,
Developing the company's commercial strategies and making plans,
Management of judicial/administrative processes, responding to requests from public institutions, fulfilling legal obligations depending on legal regulations, resolving legal disputes,
Managing investor relations,
Providing the results arising from this legal transaction in case the company is merged with another company, split, transferred in whole or in part,
Conducting job interviews, evaluating job applications,
Establishment, execution and termination of the employment relationship/contract,
Making the company employees benefit from the basic and fringe benefits arising from the employment contracts, evaluating their performance and work,
Opening a user account, giving an in-house ID and meal card to the employees,
Ensuring the transportation organization of the company employees, tracking the company pool vehicles,
In case of participation in an organization on behalf of the company, creation of the participant registration,
Participation of employees in trainings and creation of certificate records,
Creating and tracking visitor records,
Ensuring the internal and environmental security of the company and the security of the Website and Applications,
Creation of personal data inventory,
Evaluating and responding to all questions, requests, suggestions, complaints and applications submitted in writing, verbally or electronically, including those related to personal data.

2. What is the processing of special data?
Through third-party digital channels or software, including websites, mobile applications, e-mail, recruitment portals;
Contracts, applications, forms, remote support, sales and marketing unit,
Through means such as cookies, business cards, telephones on the Websites;
It can be realized through face-to-face meetings with the Data Owner.

In addition, with the intention of using the services of our Company;

When you use our website,
When you visit our company, our website or our social media channels/media,
Your personal data may be processed when you attend trainings, seminars or organizations organized by our company. Your personal data obtained from you with your consent or due to other legal compliance reasons stated in the laws of the Republic of Turkey; In order to benefit from the products and services offered by our company, the necessary work can be carried out by our business units; Suggesting the products and services offered by our company to you by customizing them according to your tastes, usage habits and needs; 
Ensuring the legal and commercial security of our company and those who have a business relationship with our company (Administrative operations for communication carried out by our company, ensuring the physical security and control of the locations of the Company, business partner/customer/supplier (authorized or employees) evaluation processes, legal compliance process, financial jobs etc.); Improving the services offered by our company and improving our quality policy, informing and making use of the general and special campaigns, promotions, promotions, discounts and similar advantages offered by our company;
To be able to process the data obtained together with your personal data, preferences, transactions and browsing time in the relevant channels when you log in with your user name and password in order to receive services from the channels offered by our company, in order to provide you with the information and services you have requested; To be able to make notifications (renewal, expiration, etc.) regarding all kinds of loyalty cards issued and/or to be issued by our Company and its related companies/organizations and website memberships of our Company and its related companies/organizations, any communication that may be established with you, any new service to be offered. and products, personal data policies and membership conditions, to inform about changes, innovations and similar issues; To inform you about the information, events and services you will request from our company;
Your personal data will not be used for purposes other than the above-mentioned purposes without your explicit consent, and will not be shared or transferred to third parties, except for legal obligations and official institutions/organizations.

5. What are the situations in which our company may process your personal data without your express consent as required by law?

Pursuant to Article 5 of the KVKK, our Company may process your personal data, which it has received in accordance with the law, without your explicit consent, in the following cases:
 
Determining and implementing our company's commercial and business strategies; Ensuring the execution of our company's human resources policies and; In the event that it is clearly stated in the legislation or if necessary, for the purposes of fulfilling a legal obligation determined by the legislation, personal data may be processed by our Company and its related companies/organizations and other real and/or legal persons specified in the personal data processing conditions and purposes specified in Articles 5 and 6 of the KVK Law.
If you, as the data owner, are unable to express your consent due to actual impossibility, or in cases where your consent is not legally valid, it is necessary to process your personal data in order to protect your own or someone else's life or physical integrity,
It is necessary to process the personal data of the parties to the contract, provided that it is directly related to the establishment or performance of a contract you have concluded with our company and its related companies / organizations, other real and / or legal persons,
It is compulsory for our company to fulfill a legal obligation,
Your personal data has been made public by you,
Data processing is mandatory for the establishment, exercise or protection of a right,
Data processing is mandatory for the legitimate interests of our Company, provided that it does not harm your fundamental rights and freedoms.
6. What are the periods during which your personal data will be processed?

In accordance with the KVK Law, when your personal data processed for the purposes specified in this "Informative Text on the Processing of Personal Data" ceases to be processed in accordance with Article 7 of the KVK Law and/or when the statute of limitations for us to process your data in accordance with the legislation expires, Your personal data will be deleted, destroyed or anonymized by us and will continue to be used. If you have given us any express consent regarding the matters shown in the legislation and which do not require explicit consent, you always have the right to withdraw the express consent you have given to us in other matters, except for these cases, as long as the conditions required by the law continue.
7. What are your rights as a data owner?

Pursuant to Article 11 of the Law, by applying to our company as a data owner;
Learning whether your data is processed or not,
If your data has been processed, requesting information about it,
Learning the purpose of processing the data and whether they are used in accordance with its purpose,
Knowing the third parties to whom the data is transferred, in the country or abroad,
If the data is incomplete or incorrectly processed, to request that they be corrected and to notify the third parties to whom the data has been transferred,
Even though it has been processed in accordance with the provisions of the Law and other relevant legislation, to request the deletion or destruction of the Data and to notify the third parties to whom the Data has been transferred,
Objecting to the emergence of a result against the person himself by analyzing the Processed Data exclusively through automated systems,
You have the right to demand the compensation of the damage in case you suffer damage due to unlawful processing of the data.

However, Article 28/2 of the Law on the Protection of Personal Data. In accordance with the provisions of the article, you cannot use your rights listed above, except for your right to demand the compensation of the damage in the following cases:
The processing of personal data is necessary for the prevention of crime or for criminal investigation.
Processing of personal data made public by the person concerned.
Personal data processing is necessary for the execution of supervisory or regulatory duties and for disciplinary investigation or prosecution by authorized and authorized public institutions and organizations and professional organizations in the nature of public institution, based on the authority given by the law.
The processing of personal data is necessary for the protection of the economic and financial interests of the State with regard to budgetary, tax and financial matters.
Pursuant to paragraph 1 of Article 13 of the KVK Law, you can submit your request regarding the exercise of your above-mentioned rights to our Company through the methods determined/to be determined by the Personal Data Protection Board. Alternatively, if you wish, you can submit your application in writing in accordance with the KVK Law.

Cavusoglu Mah. Chief Commander Street No:28 Kartal / Istanbul

“You can forward it to the address. Law No. 6698 art. You can always contact us to use these rights set forth in Article 11.

kvkk@provet.com.tr

You can contact us by sending an e-mail to Only in matters related to your personal data

kvkk@provet.com.tr
Making a request in accordance with the personal data protection law
The e-mail address must be used, and requests and notifications from channels other than this address will not be considered. Rights regarding personal data can only be exercised about personal data. Requests for the data of people other than the person who filled out the form and whose official documents are attached to it will not be considered. Forms without official documents identifying your identity will not be considered. Even when data deletion requests are fulfilled, we inform you that we are obliged to share the data with the official authorities if requested by the official authorities.
 

 

 
 


		
[:]